හයිකු හා කෙටි කවි

වාසය කළද දුක මැද

Off

වාසය කළද දුක මැද ඉන්නන්…………… වාලේ
මාහදෙ ඔබය බැඳි පෙමෙ අගෙ සිට……. බාලේ
දී මට සමා හැකිවෙද බඳිනට …………… මාලේ
රාජිණි මමය අග රජ ඔබ සිත් …………මාලේ

-ප්‍රියන්ති හංසමාලි

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල