සාහිත්‍ය කළා විචාර, හයිකු හා කෙටි කවි

නෙළුම් යාය!!!

Off

*

*
*
*
*
*
*
*

nelum_yaya

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

නෙළුම් මලේ පෙති..
කඩන්නැතුව
ඹරුපදින්න,
එදාට ඔහේලත් අතන්ට එන්න..
ජයවේවා !!!
——————————

http://cvpsur.blogspot.com/2016/03/blog-post_24.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල