සඳැස් / නිසඳැස්

ආයුබොවන්!

0

තුන්සිය හැට හයක් දින දැන් ගෙවී ගිහින්

දෙදහස් දහසයත් ඇත දැන් ගෙවී ගිහින්

නැවුම් පැතුම් අහුරක් දොතින් ම අරන්

හෙට දිනයේ ඇරඹෙයි නව වසර ඉතින්

 

ගෙවිලා යන දහසයටත් ආයුබොවන්

හෙට පැමිනෙණ දාහතටත් ආයුබොවන්

ඉටු වුණු හැම පැතුමකටත් ආයුබොවන්

හෙට හිනහෙන නව පැතුමට ආයුබොවන්

 

වාධ බේධ තරහ මරහ වියැකේවා

සාමය සතුට නිරෝගි සුව වැඩිවේවා

සියල් හදේ නැවුම් පැතුම් පිබිදේවා

නැවුම් ලෙසින් නව වසරම ඇරඹේවා

 

https://ahasenenna.blogspot.co.uk/

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල