සඳැස් / නිසඳැස්

සුපිපි පියුම

Off

නෙළුම

 

විකසිත වූ නෙළුමක් ලෙසැ
දියමත දිදුලන
ආඩම්බරෙයෙන්මැ දිදුලන

පිබිදී හැකිලෙන
හැකිලී පිබිදෙන
ඒ හැම
වාරයක් පාසාම
දියෙහි ගිලී
යලි මතුපිට සරනා
ආඩම්බරයෙන්මැ සරනා
නෙළුමක අසිරිය
ඔබැ රුව පැරදුවේ
සදොස් හැගුමන්ම නොව

මානසවිල  මත නොපිපෙන
නෙළුමක අසිරිය සෙවූ
අවිහිංසක හැඟුමක්ම බැව්
පවසමි සෙනේහෙන්..

-අතුල රණසිංහ

උපුටා ගැනීම 

Related Posts

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල