කාලීන සංවාද, විශේෂ

කාවඩි බයිලා – New Version

0

නිහාල් නෙල්සන්ගේ, “කාවඩි බයිලා” තාලයට බැති සිතින් ගයා වයා සැනසෙන්න..

නා…තින් පඬුරු නතින්, සල්ලි ජල්ලි නටමු ඉතින්,
කපුවෝ ටික පේලිය සැදිලා….
දා…ලා නාග සලම්, සරමත් කරට අරන්,
ඕකගේ අම්මට කියලා…..
දෝතින් පොල්ල අරන්, පිස්තෝලේ ඉනේ ගහන්,
කතරගමේ දෙවිඳුට වැදලා..
මල්ලි.., පෝලින් ගැහිලා වරෙන්, යතුර ගන්න ගේම දියන්
බස්නායක නිළමෙට නෙලලා

පච්ච පාට මොණර කොලේ පඬුරු තියාලා
පුදන්න එන ගොබ්බ හරක් එලියට දමලා
හතර වටේ ගේට්ටුවල ඉබ්බො දමාලා
ඉතින් දෝශභංග වෙන්න නෙලමු යතුර සොයාලා

නා…තින් පඬුරු නතින්, සල්ලි ජල්ලි නටමු ඉතින්,
කපුවෝ ටික පේලිය සැදිලා….
දා…ලා නාග සලම්, සරමත් කරට අරන්,
ඕකගේ අම්මට කියලා…..
දෝතින් පොල්ල අරන්, පිස්තෝලේ ඉනේ ගහන්,
කතරගමේ දෙවිඳුට වැන්දලා..
මල්ලි.., පෝලින් ගැහිලා වරෙන්, යතුර ගන්න ගේම දියන්
බස්නායක නිළමෙට නෙලලා

කතරගමේ පුද වරුනේ උඹට කියාලා
මම හතර පදෙන් ගොතන්නේ මේ කාවඩි බයිලා
හතර වටින් ඇවිල්ලා පින් පඬුරු දමාලා
කපුවෝ, නිළමේ ගොඩ දාපිය මෝඩයෝ වීලා

නා…තින් පඬුරු නතින්, සල්ලි ජල්ලි නටමු ඉතින්,
කපුවෝ ටික පේලිය සැදිලා….
දා…ලා නාග සලම්, සරමත් කරට අරන්,
ඕකගේ අම්මට කියලා…..
දෝතින් පොල්ල අරන්, පිස්තෝලේ ඉනේ ගහන්,
කතරගමේ දෙවිඳුට වැන්දලා..
මල්ලි.., පෝලින් ගැහිලා වරෙන්, යතුර ගන්න ගේම දියන්

බස්නායක නිළමෙට නෙලලා…

http://maathalan.blogspot.com/2017/08/new-version.html

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල