විවිධාංග, විශේෂ

සිත් සනසවා තිබුනලු බ්ලොග් වසන්තයක්………

0

හත් පා බිමේ ඉරු දින මල් සුගන්ධයක්
සිත් සනසවා තිබුනලු බ්ලොග් වසන්තයක්
අත් පුඩි ගසා සමරන්නෙමි මිනිත්තුවක්
ඇත් තම කියමි සතුටකි මට අනන්තයක්

ප්‍රතිචාරයක් කවියට පෙරලාපු ‘දුමී’
කුසලානයක් ඒ හින්දම ලබපු ‘දුමී’
අවසානයක් නැති සතුටක් විඳින්නෙමී
කවිකාරයෙක් කවියෙන් තුති පුදන්නෙමී

ඉන් දික තරිඳු රට සිට මෙහි ආව දුමී
මන් එරන්දි අටමත් සමගින්ම කමී
ඡන් දය දුන්නු හැම දෙනාම සිහි කරමී
දුන් සහයකට හැමටම තුති පුදන්නෙමී………

http://dumimda.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල