සඳැස් / නිසඳැස්

0

දේවදාර ගස අත්තක් අද්දර
පුංචි කැකුළු මල සිනාසුනා
ගසේ මුදුන් මුල බදාන හිටි පස
මහා ගංවතුරට නාය ගියා
දේවදාර අතු බිම නැමුණා
පුංචි කැකුළු මල් පෙති තැලුනා

කලින් ඇරුණු මල් පෙති අතරින්
මුදු සුවඳ සොයා බඹරුන් ඇදුණා
රිසිසේ මල් රොන් ගන්නට ඉඩ හැර
ගස නිහඬව නිසලව සිටියා
ගස බඳ වට කර වැල් එතුනා

නාය ගියපු පස ඈතක නැවතී
අලුත් ගසක මුල් ඵල දැරුවා
ඒ ගස ඉතිඅග පිපුණු කැකුළු මල්
අකලට පරවී බිම වැටුණා
අරටුව පිපිරී ගස වැටුනා

දේවදාර ගස සුළඟට හසුවී
මල් පෙති සුළඟේ පා කෙරුවා
සුළඟට හසුවී ගසාගෙන ගිය පෙති
වැටුනු ගසක අත්තක රැඳුනා
නව දල්ලක් ලියලනු පෙනුනා

http://ananthayata.blogspot.com/2017/10/blog-post_46.html

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල