කාලීන සංවාද

වරෙන් ගනින් පලයන්

Off

මහතුනි එන්න
විශ්වාසය, කැමැත්ත හා එකඟතාවය මත
වැඩි මුදලට ගන්න
මාරු කිරීම්, මුදල් ආපසු නොඉල්ලන්න
අතේ සල්ලි දී
_කේ ටින්කිරි ගා ගන්න

http://hadenakoluwa.blogspot.com/2017/11/blog-post.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල