සඳැස් / නිසඳැස්

සෙනෙහෙ එවිටයි සුවඳැතී……

0

ආලයක් හිත් මලක පිබිදී උණුහුමක් ගෙන එති එතී
සේලයක් සේ මහද දැවටී නිවා සනහයි පෙම නිතී
කාලයක් කෝ විඳින ලස්සන දැනෙන්නට රතු මල් පෙතී
මාලයක් ලෙස ගෙලට සරසා හැඩ දකින්නට හිත් ඇතී

ගීතයක් වී සෙනෙහෙ තනුවට ස්වරය රඟදෙන්නට සිතී
මාසයක් නොව තවත් දින ගැන හිඳින්නට ඉවසුම් නැතී
නාදයක් දී සරන කෙවිලිය අසිරි ගී මල් පුද දෙතී
වාදයක් තව කරමු සොඳුරියෙ සෙනෙහෙ එවිටයි සුවඳැතී……

http://dumimda.blogspot.com/2018/04/blog-post.html

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල