සඳැස් / නිසඳැස්

සේකර දුටු සඳ…

Off

සේකර දුටු සඳ
ඈ සිටියේ නැත
සෙව්වද හැමතැන
දිගු කබා පොරවා
හැල්මේ දුවන
මිනිසුන් මැද

ටික කලක් ගියාම
වෙනස් වෙනවා මිනිස්සු
ග්‍රීන් කාඩ් ලැබුනාම
ඩොලර් කොළ සුවඳ
නාස් පුඩු දිගේ ඇදුනාම
බැරි වෙනවා අඳුනන්නවත්
කෙනෙක් කීවේය
සෙව්වද හැමතැන
දිගු කබා පොරවා
හැල්මේ දුවන
මිනිසුන් මැද

ටික කලක් ගියාම
වෙනස් වෙනවා මිනිස්සු
ග්‍රීන් කාඩ් ලැබුනාම
ඩොලර් කොළ සුවඳ
නාස් පුඩු දිගේ ඇදුනාම
බැරි වෙනවා අඳුනන්නවත්
කෙනෙක් කීවේය

pinch point

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල