• සඳැස් / නිසඳැස්

    ඔබට දැනෙනවා නම් !

    Off

    හීතලට හිම මිදුණු මීඳුම් හැන්දෑවක සිසිරයෙන් තෙත බරිත මුඳු ලැවැන්ඩර් යායක සරත් සමයට මඟහැරුණු තද ලේ පාට මේපල් පතක හීතලට ඇවිලිච්ච උස බීර බඳුනක සත්තමයි මම ඉන්නවා…ඔබට දැනෙනවා නම්….. අළු පාට ආකහේ අරුණෝද සළු අඳින කනිසමක උණුහුමට වක්කරන කලු කෝපි බඳුනක කවුළුවෙන් එහා අන්න අර පේන දම් පාට මෝනිං ග්ලෝරියා මලක හිම යායක හුදකලාවම වැලපෙන…