සඳැස් / නිසඳැස්

ගිම්හානය ඇවිදින්

0

යමින් ගමන්
ඉබාගාතේ
ගිම්හානය
ඇවිදින්
ඉස්තෝප්පුවටම
පාදනවා උගුර
ලජ්ජාශීලිව

බැරිම තැන
තට්ටු කරනවා
අව පැහැ
මල් වීදුරැ කොටුවට
දොර පියන
“ගෙදර කවුද “
විමසත්
ආචාරශීලීව

ඉන්නෝනේ
ඇහුන් නෑ වගේ

“විවර කරන්න
දොර කවුළු
ඉඩ දෙන්න
මට එන්න “
මුමුනන්නේ
අයදින්නක්
තරමට හීනියට

ඉන්නෝනේ
ඇහුන් නෑ වගේ

pinchpoints

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල