හයිකු හා කෙටි කවි

ගුරු තරුව – නිවී

Off

අ අර බල අප රට
ආ ආන්තරාවක
ඇ ඇදී ඇදී යත
ඈ ඈතින් ඈතට
ඉ ඉහ මොළ මද නැති
ඊ ඊළඟ පරපුර
උ උන්ගේ ලෝකයෙ
ඌ ඌරන් වූ හැටි..

හලෝව් රස්ටා

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල