හයිකු හා කෙටි කවි

ඔබට

0

ප්‍රියය මම, ඔබ – අප නමට
ලියා පවරමි. ප්‍රේමයක් මා විතර
නොහඳුනන්නන් වුවොතින් යම් දිනෙක
බෙදා දෙමි අන් අයට – ඒ ප්‍රේමයම ඔබ විතර

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල