හයිකු හා කෙටි කවි

ඔබට

Off

ප්‍රියය මම, ඔබ – අප නමට
ලියා පවරමි. ප්‍රේමයක් මා විතර
නොහඳුනන්නන් වුවොතින් යම් දිනෙක
බෙදා දෙමි අන් අයට – ඒ ප්‍රේමයම ඔබ විතර

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල