කාලීන සංවාද, ප්‍රහසන

පාලි මින්ට් වත්මන් සංයුතිය (හුදු සමාජ සංස්කෘතිකමය කල්පිතයකි)

0

පාණාතිපාතා තිහක්
අදින්නාදානා හතළිහක්
කාමේසුමිච්ඡා විසිපහක්
මුසාවාදා හැටක්
සුරාමේරේ සීයක්
කවටයෙක්
විකටයෙක්
පාතාලෙ හතරක්
තුන්ප්රයාම තිස්හයක් අඩු කළවිට
දෙසිය විසිපහක්

හලෝව් රස්ටා

Related Posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල