කාලීන සංවාද, ප්‍රහසන

පාලි මින්ට් වත්මන් සංයුතිය (හුදු සමාජ සංස්කෘතිකමය කල්පිතයකි)

Off

පාණාතිපාතා තිහක්
අදින්නාදානා හතළිහක්
කාමේසුමිච්ඡා විසිපහක්
මුසාවාදා හැටක්
සුරාමේරේ සීයක්
කවටයෙක්
විකටයෙක්
පාතාලෙ හතරක්
තුන්ප්රයාම තිස්හයක් අඩු කළවිට
දෙසිය විසිපහක්

හලෝව් රස්ටා

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල