සඳැස් / නිසඳැස්

කලු-සුදු

Off

උඹ සුදුයි – මම කලුයි

උඹ හැඩයි – මම කැතයි

උඹ උසයි – මම කොටයි

උඹ තරුණයි – මම වයසයි

උඹ පිරිමි – මම ගැහැණු

උඹ නගරේ – මම ගමේ

උඹ පෝසත් – මම දුප්පත්
ඒත් ………..

 
මම බෝසත් – උඹ දෙව්දත්

http://nilgunawardana.blogspot.com/2015/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_39.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල