නව ව්‍යවස්ථාව, විශේෂ

රාජ්‍ය සේවය – ප්‍රදීප් මංගල

Off

රාජ්‍ය සේවය අකාර්යක්ෂම බවටත් එහි බදවා ගැනිම් සිදුකිරිමේදි දේශපාලකයින්ගේ ලියුමක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යවන බවත් මම ඇතුලු බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරයි. එබැවින් මහජනතාවතුල රාජ්‍ය සේවයට පත්කරන ක්‍රමවේදය පිලිබදව විශ්වාසයක් නැත. මාහට සිතෙන පරිදි පහත කරුණු ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරමි.

දැනට රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනිම් සිදුකිරීමේ ක්‍රමවේදයන් කිහිපයක් ඇත.

1. පහල ශ්‍රේණි (KKS, රියදුරු, කම්කරු, මුරකරු,….) සදහා ඇමතිවරයා හෝ වෙනත් බලධරයෙකු ලබාදෙන ලැයිස්තුවක් අනුව බදවා ගැනීම

2. තරග විභාගයක් පවත්වා තනතුරු වලට බදවා ගැනීම

3.ලකුණු ලබාදෙන සම්මුඛ පරික්ෂණයක් මගින් බදවා ගැනීම (මෙම අවස්ථාවේදිද බොහෝවිට දැන හැදුනුම් කම් වලට තොරා ගැනීම් සිදුවිය හැකිය)

4. වෘත්තිය පරික්ෂණයක් සහ ලකුණු ලබාදෙන සම්මුඛ පරික්ෂණයක් මගින් බදවා ගැනීම

5. අපොස (උ. පෙළ) සුදුසුකම් අනුව z- score මගින් පුහුණු ශ්‍රේණියකට බදවා ගැනීම (උදා – හෙද, ගුරු)

6.විවෘත තරග විභාගයකින් සහ ලකුණු ලබාදෙන සම්මුඛ පරික්ෂණයක් මගින් බදවා ගැනීම

සහ තවත් ක්‍රමවේදයන් තිබිමට පුලුවන

එමෙන්ම යම් තනතුරක් සදහා බදවා ගැනිමේදි අයදුම්පත් කැදවන්නේ බොහෝවිට පහත සදහන් ආකාර වලටය.

1. ප්‍රසිද්ධ පුවත්පතක (බොහෝවිට සෙනසුරාදා දිණමින, තිනකරන් හා Daily News පුවත්පතේ) භාෂා 3න්ම දැන්වීමක් පලකිරිම මගින්

2. ගැසට් පත්‍රයේ භාෂා 3න්ම දැන්වීමක් පලකිරිම මගින්

3. ආයතනයේ වෙබ් අඩවියේ පලකිරීම මගින්

4.ආයතනයේ දැන්වීම් පුවරුවේ දැන්විමක් පළකිරීම මගින් (තමන්ට අවශ්‍ය කරන පිරිසක් ගැනිමටනම්)

5. කිසිදු දැන්විමක් පල නොකර…..
මෙම ක්‍රමවේදය තුලදි බොහෝ තනතුරුවලට පත්කරන ආකාරය පිලිබදව මහජනතාවතුල විශ්වාසනීයභාවයක් නොමැතිබව නිරික්ෂණය කල හැකිය. මේ නිසා රජයේ තනතුරුවලට බදවා ගැනීම සදහා පහත සදහන් යෝජනාවන් ඉදිරිපත් කරමි. මෙම යෝජනා පිලිබදව ඉතා කුඩා හෝ කතිකාවක් ඇතිකර යෝජනාවන් තවදුරටත් සංවර්ධනයකර අදාල අංශ වෙතට යොමුකිරීම සදහා සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමටද ඔබගේ අවධානය බලාපොරොත්තුවෙමි.
(මෙය යොමු කරනු ලබන්නේ මෙම ස්ථානයේ හෝ හැකියාක් පවතිනම් නෙලුම්යායේ සුදුසු ස්ථානයක හෝ ප්‍රසිද්ධ කිරීම සදහාය. කොටස් 2කින් යුතුය)

ඒ අනුව වන මාගේ යෝජනා පියවර

01. සෑම වර්ෂයකම දෙසැම්බර් 31 දිනට ඇති පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව සියලුම ආයතන හා දෙපාර්තුමේන්තු මගින් අමාත්‍යාංශය හරහා ජනවාරි 31 දිනට පෙර රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට යොමු කිරිම

02. සියලුම තනතුරු සේවා කාණ්ඩයන් අනුව වෙන්කර අවශ්‍ය සුදුසුකම්ද අනුව ගැසට් පත්‍රයේ පළකිරීම. මෙම ගැසට් පත්‍රය මාර්තු 31 දිනට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
උදා- කම්කරු,මුරකරු,සනිපාරක්ෂක කම්කරු,….. වැනි තනතුරු සදහා විශේෂ වෘත්තිය සුදුසුකම් අවශ්‍ය නැත. එම තනතුරු එක් කාණ්ඩයක් යටතේ ප්‍රසිද්ධ කල හැකිය
රියදුරු, විදුලි කාර්මික, වැද්දුම්කරු…. වැනි තනතුරු සදහා අවශ්‍ය වන්නේ එකම සුදුසුකම්ය. ඒ අනුව එම තනතුරුවලට අවශ්‍ය විශේෂ සුදුසුකම් හා පුරප්පාඩු පවතින ස්ථාන ප්‍රසිද්ධ කල හැකිය.

03. ගැසට් පත්‍රයට අනුව මැයි 01ට පෙර අයදුම්පත් ලබා ගැනීම
ඒ අනුව එක් පුද්ගලයකුට තමන්ට ඇති සුදුසුකම් අනුව උපරිම සේවා කාණ්ඩ 3ක් සදහා පමණක් අයදුම්පත් යොමුකිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම

04. තනතුරුවලට තොරා ගැනීම සදහා විවෘත තරග විභාගයක් මැයි-ජුනි මාස තුලදි පැවැත්වීම
05. තොරා ගැනීමට අවශ්‍ය වෘත්තිය පරික්ෂනයන් හා සම්මුඛ පරික්ෂන ජුලි -අගොස්තු කාලය තුලදි පැවැත්වීම. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් පත්කරන සම්මුඛ පරික්ෂණ මණ්ඩල මගින් සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීම, මෙහිදි අමතර අධ්‍යාපන, වෘත්තිය,ක්‍රිඩා සුදුසුකම් වලට සහ පලපුරුද්ද, සමාජ ක්‍රියාකාරකම් වලට කලින් අනුමත කර ගන්නා ලද පරිපාටියක් අනුව ලකුණු ලබාදීම. මෙයට අමතරව සම්මුඛ පරික්ෂණ මණ්ඩලයට අවශ්‍යතාවය අනුව කිසියම් ක්‍රියාකාරකමක් හෝ හැසිරීම අනුව සලකා උපරිම ලකුණු 25ක් දක්වා ලකුණු ලබාදීමට අවස්ථාව ලබාදීම. සම්මුඛ පරික්ෂණ මණ්ඩල සදහා අයදුම්කරුවන් ලබාගෙන ඇති ලකුණු ලබා නොදිම.මෙම සම්මුඛ පරික්ෂණයන් සිදුකරන ආකාරය නිරික්ෂණය කිරිම සදහා වෘත්තිය සමිතිවලට අවස්ථාවක් ලබාදීම

මෙම ක්‍රමය තුලදීද සම්මුඛ පරික්ෂණ වලදි වෙනත් බලපෑම් අනුව ලකුණු ලබාදීමට ඉඩ ඇත එහෙත් යම් විභාගයකින් සුදුසුකම් ලබන පිරිසක්වන බැවින් සහ සම්මුඛ පරික්ෂණයේදි පරික්ෂණ මණ්ඩලයට ලබාදිය හැකි උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණය 25ක් පමණක් වන බැවින් අවසාන ප්‍රතිඵලයට ඇතිවිය හැකි බලපෑම යම් දුරකට අඩුවේයැයි සිතමි.
06. ඔක්තොම්බර් මාසයේදි තොරාගත් ලේඛන ප්‍රසිද්ධ කිරීම සහ ඔක්තොම්බර් 31 දක්වා අභියාචනා සදහා අවස්ථාව ලබාදී නොවැම්බර් – දෙසැම්බර් මාසතුල අභියාචනා සලකා බලා දෙසැම්බර් 31වන දිනට නව පත්වීම් ලබාදීම.
07. පත්වීම් භාර නොගැනීමෙන් හෝ ඉක්මනින් පිරවිය යුතු පුරප්පාඩු ඇතිවු විටදි ලැයිස්තුවේ ඊලගට සිටින පුද්ගලයින්ගෙන් එම පුරප්පාඩු පිරවීම.
08. ඕනෑම පුද්ගලයකුට මාසයක කාලයක් ලබාදී හෝ මාසයක වැටුප ගෙවා (කොන්දේසි සහිතව- උදා පුහුණු පාඨමාලාවක් සිදුකර තිබේනම් එහි වටිනාකම හෝ ඉන් කොටසක් ගෙවිමේ පදනම මත) රජයේ සේවයෙන් ඉවත්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම. එවැනි පුද්ගලයකුට නැවත රජයේ සේවයට පැමිණිමට අවශ්‍යනම් තරග විභාගයෙන් නැවත පැමිණිමට අවස්ථාව ලබාදීම. (දැන් රජයේ සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වු තැනැත්තකුට නැවත රජයේ සේවයට පැමිණිමට බාධාවන් ඇත) එවැනි අවස්ථා වලදි සේවයට බදවාගතහැකි වයස් සීමාව ඔහු රජයේ සේවයේ සිටින ලද කාලයට අනුව සහනයක් ලබාදීම. උදාහරණයක් ලෙස වසර 5ක් රජයේ සේවයේ සිට ඉවත්වී නැවත එන විට දැනට උපරිම වයස් සීමාව අවු 35 නම් එවැනි පුද්ගලයින් සදහා වසර 40 දක්වා සලකා බැලීම.
09. සියලුම සංස්ථ හා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල සදහාද කරනු ලබන බදවා ගැනිම් මෙම ආකාරයටම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් හෝ ඒ සමානම ආයතනයක් මගින් සිදු කිරීම. පළාත් සභා මගින් සිදුකරන බදවා ගැනීම්ද මෙයට සමානම ආකාරයට (අවශ්‍යනම් එකම විභාගයෙන්) පළාත් කොමිෂන් සභා මගින් සිදු කිරීම
10. සියලුම විභාග පැවැත්වීමේදි හැකි සෑම විටම විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් මගින්ම හෝ ඒ හා සමානම ආයතනයක් මගින් පමණක් පැවැත්වීම. සහ සියලුම බදවා ගැනීම් සිදුකිරීම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා‍ව මගින්ම පමණක් අදාල අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්ගේ සහය ඇතිව අධික්ෂණය කිරීම. ඉන්පසු කොමිෂන් සභා නිර්දේශ අනුව අදාල අමාත්‍යාංශ මගින් පත්වීම් ලබාදීම.

මෙයට අමතරව දැනට රජයේ සේවයේ සිටින පුද්ගලයින්ටද වයස් සීමාව අවුරුදු 50 දක්වා ඉහල තනතුරුවල සුදුසුකම් සම්පුර්ණකර තිබේනම් විභාගවලට පෙනි සිටීමට අවස්ථාව ලබා දීය යුතුය. එමෙන්ම අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන්ගේන් ඉහල ශ්‍රේණි සදහා බදවා ගැනීමේ දැනට ඇති ආකාරයටම ප්‍රතිශතයක් වෙන්කල යුතුය.

රාජ්‍ය සේවයට නව බදවා ගැනිමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම මගින් රාජ්‍ය සේවය කාර්යක්ෂම වේයැයි මම සිතන්නේ නැතිය. එහෙත් මහජන නියෝජිතයින් සහ ඉහල නිලධාරින් විසින් ඔවුන්ගේ හිතවතුන් රාජ්‍ය සේවයට පත්කිරීම මේ මගින් අවම කල හැකි වනු ඇතැයි මම සිතමි.

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල