සඳැස් / නිසඳැස්

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්, විධායක ජනාධිපති, ජාතික ආණ්ඩුව සහ අපි………….

Off

ජනරාල් අද ගන්නවා ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් කම
දැන් ගන්න තියන හොඳම දේ තමයි
කවදාවත් ගන්න පුළුවනි කියලා හිතුවෙත් නැහැ
ඒත් ආයෙම හමුදා සේවයට යන නිසා
නැති වෙන්නේ දේශපාලනය කරන එකද………???

මහින්ද ගන්න බලනවා අගමැතිකම
දැන් කරන්න තියන හොඳම දේ තමයි
කවදාවත් පරදියි කියලා හිතුවෙත් නැහැ
ඒත් ආයෙම අගමැති වෙන නිසා
නැති වෙන්නේ ආරක්ෂාවට තිබුණු මුක්තියද……?????

රනිල් අද බිහි කරනවා ජාතික ආණ්ඩුව
දැන් කරන්න තියන හොඳම දේ තමයි
කවදාවත් එකතු වෙයි කියලා හිතුවෙත් නැහැ
ඒත් ආයෙම විපක්ෂයට බලය යන නිසා
නැති වෙන්නේ විධායක ජනාධිපති සිහිනයද…..????

අපිට අද ලැබෙනවා හැමෝම කරන ආණ්ඩුව
පළමු වතාවට ලැබෙන හොඳම දේ තමයි
කවදාවත් එකතු වෙයි කියලා හිතුවෙත් නැහැ
ඒත් හැමෝම ආණ්ඩු කරන්න යන නිසා
නැති වෙන්නේ අපි වෙනුවෙන් කතා කරපු විපක්ෂයද……..????

රූපය – නෙත් ගෙන්…..

තුෂාර විතාරණ

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල