හයිකු හා කෙටි කවි

ඔයා තියා……….

34

 

පියා
නියා
ඔයා
තියා
එයා
ගියා
ප්‍රියා
සොයා…….
අයිතිය සහ අන්තර්ගතයේ වගකීම බ්ලොග් අඩවිය සතුය , උපුටාගත්තේ මෙතැනින්                                                                                 http://dumimda.blogspot.com/2016/10/blog-post.html

Related Posts

34 Comments

  1. Karess October 22, 2016 at 9:29 am - 

    DeaMi padre durante la II Guerra Mundial en Yugoslavia ayudó a los judíos escapar de la peÃsecucir³n de Gestapo en sus mismas narices , pero finalmente se fijaron en él, y él mismo tuvo que escapar al bosque con los Partizani.

  2. Winter October 22, 2016 at 10:57 pm - 

    Slam dunkin like Shaquille O’Neal, if he wrote inmvrfatioe articles.

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල