හයිකු හා කෙටි කවි

කෙටි කවි | 8

Off
පත් හැලීම නම්
අත්හැරීම ය
ගස් පෙම් කරන්නේ
එහෙම ය

 

සියලු අදහස් හා හිමිකම් බ්ලොග්කරු සතුය.
උපුටා ගත්තේ:http://haikuaddara.blogspot.com/2017/02/8.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල