සඳැස් / නිසඳැස්

රජ ගෙදරින් සිරගෙදරට

Off

යතත් නැතත් සිරගෙට මැතිඳුනි මහත
කරමු වැඩි දියුණු යොදවා අත හිත
යතොත් එ සිරගෙය ඉන්වන අවැඩ නැත
ගියොත් නොයමි සිතූ තොපට වෙයි විපත

A cell in Kumla prison, Sweden’s most secure institution

A cell in Halden prison Norway

https://apelokaye.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල