සඳැස් / නිසඳැස්

මගේ සිහිනය

Off

පුළුන් වලා කුලින් මිදී
සඳේ රැස් ඇවිත්
ඔබේ නෙතේ කැළුම් අඳියි
මගේ කවුළුවේ

හීන් අඬින් වහන් වෙවී
හමන මදනලේ
මිහිරි තොඳොල් සිනා තෙපුල්
ලතැව කිතිකැවේ

පහන් දොරට ලහිරු කිරණ
නික්මෙනා පැයෙත්
ඔබයි තවම හිනැහෙන්නේ
මගේ සිහිනයේ…!

https://lokuakuru.blogspot.com/2017/12/blog-post_13.html

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල