සඳැස් / නිසඳැස්

Wrong Number !

Off

සියක් වර
ඒ අංකය
ජංගමේ මුහුණ
මතට ගනිමි !

මේ මහා දුර
ඇඟිලි තුඩු
පහසකින්
යා කරන්නට සිතමි !

ඔය හඬින්
සවන් පත්
පුරවා ගන්නට
සිහින දකිමි !

ඇසිල්ලෙන් සිතට
ස්වයං වාරණ
දා ගනිමි !

ඔබේ පැය වලින්
මිලි තත්පරයක්වත්
මට අයිති නැති බව
සිහිකරමි !

මං ඔබේ
කවුරුවත්
නොවන බව
කකියන හිතට
යලි යලිත් කියමි !

සොඳුරු සඳවතී

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල