කාලීන සංවාද, දේශපාලන

එෂයිලම් වීෂා එක සුත්තා මට දුන්නා !

Off

අඩේ..යප්පා බ්‍රිගේඩියැර් ෂර් ඔයියාට ටැංකිව්.

ඔයියා අර බෙල්ලා කපන එක පෙන්නපු නිෂා අවුරුදු ගානක් ඇදි ඇදී තිබ්බ එෂයිලම් වීෂා එක සුත්තා මට ගිය සුමානෙ දුන්නා ලංකාවට යන එක බයියානකයි කීලා.

TRANSYLVANIA

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල