සඳැස් / නිසඳැස්

රන් ඔටුනු සහ කටු ඔටුනු

Off

හිස දරද්දී රන් ඔටුනු
සිහිවෙයි
පෙර කල දැරූ
කටු ඔටුනු …

එහි උල් කටු ඇනී
දැනුනු වේදනාවක්
සිහි වී රිදෙයි
මා සිත…

හිසට රන් බර වැඩි වූ කල
ඇනුණු රිදවුණු කටු ද
මිහිරියාවක සෙයකි
මවන්නේ…

කළ පවු වල මහත!
රත්තරන් පසෙක ලා
තියුණු උල් කටු අනින
වේදනාවට ලොබ බඳිනවා
මේ සිත

පැහැසරණී

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල