හයිකු හා කෙටි කවි

නිරාමිස ආදරය…!

Off

කඳුලක්….!
නැවතීමක්…!
අප ‌නොගිය ගමනක්.

සැබෑවක් සැබෑවක්‍.
ආදරයට ‌‌‌නොමැත
ඇරඹුමක්
අවසානයක්.

මාරස

Related Posts

LankaViews

LankaViews

LankaViews

Video wall

‘නෙළුම් යාය’ බ්ලොග් සම්මාන උළෙල